Insolvenční řízení ve věcí JUDr. Juraje Poláka

Praha, 29. dubna 2015 (EK ČR) – Insolvenční správce INSOL.UTION, v.o.s., Exekutorská komora ČR a soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek vydávají společné memorandum. Tímto informují, že převzali správu a dohled nad Exekutorským úřadem Karviná se sídlem v Českém Těšíně. Díky koordinovanému postupu mohou garantovat řádný, plynulý a bezproblémový chod úřadu v období od jeho převzetí do jmenování nového soudního exekutora.

5. 5. 2015
Český Těšín exekutor

Exekutorská komora ČR ustanovila Mgr. Svatopluka Šůstka zástupcem dne 27. dubna 2015 v návaznosti na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Soud určil jako insolvenčního správce společnost INSOL.UTION, neboť dne 23. dubna 2015 byl na majetek JUDr. J. P., jenž současně oznámil nemožnost vykonávat funkci, prohlášen konkurz. Mgr. Svatopluk Šůstek v současné době jako zástupce řídí Exekutorský úřad Karviná se sídlem v Českém Těšíně. Mezi insolvenčním správcem, Exekutorskou komorou ČR a soudním exekutorem Mgr. Šůstkem pravidelně probíhají jednání, jejichž cílem je zdárné vyřešení situace, které zajistí ochranu práv a nároků účastníků.

 

Finanční prostředky nacházející se na depozitních účtech exekutorského úřadu jsou vedeny v režimu depozitního účtu obchodníka s cennými papíry v souladu se zákonem o bankách a nejsou součástí majetkové podstaty. Finanční prostředky nacházející se na depozitních účtech budou řádně rozúčtovávány a vypláceny v zákonných lhůtách věřitelům.

 

Oprávněným se doporučuje provést inventarizaci vymáhaných pohledávek. V případě, že výsledkem bude zjištění, že nedošlo k vyplacení vymožených částí pohledávek z důvodů přímo souvisejících s finanční situací JUDr. J. P., jenž se ocitl v úpadku řešeném formou konkurzu, je nutné přihlásit je jako podmíněnou pohledávku.

Dnem zaplacení dluhu povinným k rukám soudního exekutora Mgr. Šůstka zaniká závazek vůči věřiteli. Prostředky, které dlužníci budou zasílat na účet exekutorského úřadu, budou započítávány na úhrady jejich závazků. Konkurzem prohlášeným na majetek JUDr. J. P. se na povinnosti dlužníků hradit exekuce ničeho nemění.

 

INSOL.UTION, v.o.s.

Koněvova 2660/141

130 83 Praha 3

www.insolution.cz

Exekutorská komora ČR

Na Pankráci 1062/58

140 00 Praha 4

www.ekcr.cz

Mgr. Svatopluk Šůstek, soudní exekutor

Pavelčákova 441/14

779 00 Olomouc

Zpět na výpis novinek >>